oie_transparent (1)

Het Bloemmodel

De voedingsbodem

Aslan Consultants heeft het Bloemmodel ontwikkeld. Een cultuursensitieve en integrale aanpak. Wat dat betekent: we bieden hulp vanuit 5 uitgangspunten die elkaar volledig aanvullen. We houden rekening met de leefomgeving, met persoonlijke kwaliteiten, met culturele gewoontes, met religieuze achtergronden en met levenservaringen. Want dat heeft allemaal invloed.

De vijf uitgangspunten van het Bloemmodel

Persoonlijke binding

Cultuur-sensitief

Potentie boven competentie

Interdisciplinair

Samenwerking in de keten

Persoonlijke binding

Bij het Bloemmodel wordt gewerkt op basis van persoonlijke binding. Deze persoonlijke binding helpt om de persoon te leren kennen. Hierbij wordt niet uitgegaan van “moeten” maar vanuit “ontmoeten”. Deze ontmoeting zorgt uiteindelijk voor een veilige basis en een constructieve samenwerking.

Cultuursensitief

Bij cultuursensitiviteit wordt ervan uitgegaan dat niemand gelijk is, maar wel gelijkwaardig. De culturele- en etnische verschillen van personen vormen een essentiële meerwaarde binnen teams, organisaties en de samenleving. Verder is het behouden, versterken en presenteren van de eigen identiteit (incl. cultuur, religie en taal) een voorwaarde voor de verbinding tussen mensen, groepen en systemen. Diversiteit in cultuur en structuur binnen teams en organisaties is het fundament voor een duurzame verbinding met de multiculturele samenleving.

Potentie boven competentie

De klassieke benadering richt zich op de competenties welke nodig zijn om een functie te kunnen uitvoeren. Voor sommigen van ons geldt echter meestal dat hun competenties niet matchen met de gevraagde competenties en dat eventuele diploma’s niet (meer) aanwezig zijn. Bij het Bloemmodel wordt vooral gekeken naar de potentie/het talent. Afhankelijk van de potentie/het talent wordt wel of niet geïnvesteerd in competentieontwikkeling.

Interdisciplinair

Vanuit de integrale aanpak wordt op persoonsniveau gewerkt aan de volgende vijf disciplines:

Onderwijs

Opvoeding

Participatie & integratie

Werk & inkomen

Zorg & welzijn

Het Bloemmodel gaat ervan uit dat er causale verbanden tussen problemen bestaan. Als er bijvoorbeeld in een gezin financiële- en/of gezondheidsproblemen zijn, heeft dit meestal ook invloed op het onderwijs en de opvoeding van de kinderen. Daarom is het noodzakelijk dat er vanuit verschillende disciplines hulp geboden wordt.

 

Samenwerken in de keten

Het Bloemmodel legt de focus op het duurzaam verbinden van de betrokken instellingen. De kwaliteit van de dienstverlening wordt verhoogd door te investeren in een samenwerking waarbij de instellingen elkaar aanvullen en versterken. Dit zorgt ervoor dat er efficiënt gewerkt kan worden wat leidt tot het behalen van de eigen bedrijfsdoelstellingen.

Duurzame groei in 4 stappen

Met deze 5 uitganspunten als kader, bouwen we in 4 stappen op naar blijvend resultaat:

Stap 1. Ontmoeting & binding

Om de doelgroep te helpen, moet je investeren in echte ontmoeting. Dus vanuit veiligheid binding maken, waardoor we de echte problemen kunnen achterhalen.

Stap 2. De juiste hulp vanuit de ketensamenwerking

Vanuit de ontmoeting & binding komen we erachter welke hulpvragen er zijn. Eenmaal de hulpvragen geformuleerd zijn, worden de relevante ketenpartners ingeschakeld om daaraan te werken.

Stap 3. Procesbewaking & monitoring

We schakelen niet alleen de juiste hulp in, maar bewaken ook de voortgang. We blijven tot de einde van het traject in beeld en monitoren voortdurend de (tussen)resultaten.

Stap 4. Lerend naar optimale resultaten

Aan het einde van het traject sluiten we het dossier af met lessons learned en hoe we deze kunnen implementeren voor de volgende trajecten. Zo stellen we de instelling in staat om voortdurend te leren en hun dienstverlening te optimaliseren.

Van inspiratie naar businesscase

Wat is de opbrengst van het Bloemmodel?

Instellingen die het Bloemmodel toepassen, leren flexibel te werken en de aanpak te combineren met bestaande regels en procedures. Zo bied je altijd de juiste hulp aan op een duurzame manier, terwijl het bedrijfsresultaat niet in het gedrang komt.

Daarnaast ontwikkel je vaardigheden die inzicht geven in de echte hulpvraag. Achterliggende problemen komen boven water en worden opgelost, niet alleen het topje van de ijsberg. Bovendien komen ook cliënten in beeld die een latente welzijns- of zorgvraag hebben. Bijkomend voordeel: werken vanuit het Bloemmodel voorkomt onnodige hoge bedrijfskosten. Dat maakt het Bloemmodel tot een volwaardige business case.